İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ

0
12254

Resim14Çalışanın elde ettiği işinden sağladığı gelir, ilave motivasyon yaratan bir unsur olmamakla birlikte; gelir yönetiminin adil ve rekabetçi olmadığı kurumlarda bu durum, motivasyonsuzluk yaratmakta ve uzun dönemde kurumun rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Özellikle insan yaratıcılığı, yeteneği ve emeğine dayalı işlerde; etkin bir gelir yönetim sisteminin varlığı kritik bir başarı faktörüdür.

Etkin bir Gelir Yönetim Sisteminin bileşenleri şunlardır:

 • Ücret: Çalışanın görev yaptığı pozisyonun görev, yetki ve sorumlulukları ile bunların gerektirdiği yetkinliklere ne ölçüde sahip olduğuna göre belirlenir.
 • Performans Primi: Çalışanın ilgili değerlendirme döneminde kendisine verilen iş hedeflerini gerçekleştirme düzeyine bağlı olarak belirlenir.
 • Yan Faydalar: Kurumun istihdam ettiği personele sağladığı genel ve/veya da pozisyonlara göre farklılaştırılmış BES, Sağlık Sigortası, İndirim Kartı, Şirket Aracı vb. olanaklar
 • Maddi Ödüller: Kurumun çalışanlarının gösterdiği durumsal başarıları tanıma ve takdir etmek amacıyla sunduğu para ya da parasal değeri olan ürün ya da hizmetlerdir.

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi kapsamında; organizasyon içinde yer alan her bir pozisyon,

 • Organizasyon boyutu ve pozisyonun organizasyon üzerindeki etkisi
 • İnsan yönetimi sorumluluğu
 • Sorumluluk kapsamı (görev içeriğinin çeşitliliği ve bağımsız hareket edebilme serbestisi)
 • Gerekli iletişim/etkileşim becerisi
 • İşin gerektirdiği eğitim ve deneyim gereksinimi
 • Üstesinden gelinmesi beklenen problemlerin niteliği ve yaratıcılık gereksinimi
 • Yapılan işe ilişkin riskler ve çalışma koşulları

tek tek ya da aralarındaki benzerlik/farklılıklara göre iş aileleri bazında gruplandırılarak değerlendirilmekte ve puanlandırılmaktadır.

Her bir pozisyonun / iş ailesinin aldığı değerlendirme puanları dikkate alınarak kurumun ücret kademe yapısı, kurumun öngördüğü ücret politikası doğrultusunda her bir kademenin alt ve üst ücret sınırları  ve çalışanların belirlenen ücret aralığında kalmak kaydıyla alması gereken ücretin hangi parametrelere göre belirleneceği tanımlanmaktadır.

Söz konusu tanımlamaların ardından, halihazırda organizasyonda görev yapan mevcut çalışanların kurgulanan yapıya göre alması gereken ücret tutarları hesaplanmakta ve mevcut durumdan, ideal duruma geçiş senaryoları ve bunların mali sonuçlarına ilişkin simülasyonlar oluşturularak kurumdaki ilgili karar mercilerine sunulmaktadır.

CEVAP VER