Turquality

turqualityTURQUALITY Nedir ?

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki işletme markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır.

Turquality başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterlerinin sonucuna göre Turquality veya Marka programı kapsamına alınır. Turquality programına kabul edilen firmaların, Turquality’ye akredite bir danışmanlık firmasından alacağı danışmanlık hizmet giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Vizyonunu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olarak belirleyen TURQUALITY®, bu amaca ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde bu firmaları desteklemeyi hedeflemektedir. Turquality Programı’nın süresi (5+5 yıl) 10 yıldır. İlk 5 yılda iyi performans gösteren firmalar ikinci 5 yıla kabul edilirler.

 

Turquality ve Marka Programı

 

Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 ve üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.  

Turquality Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

Üst Limit olmaksızın %50 oranında ve 5 yıl süresince desteklenir. Firmaların performanslarına bağlı olarak ilave 5 yıl süreyle destek süresi 10 yıla artırılabilir.

 • Tanıtım/ Reklam / Pazarlama / Halkla İlişkiler
 • Yurt Dışı Birim Yer Araştırması, Kira:Aynı anda azami 50 adet birime kadar
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri:Mağaza başına azami 200.000 $
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları:Kira
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları:Kurulum ve Dekorasyon Giderleri – Birim başına azami 200.000 $
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları:Aynı anda azami 5 kişi için
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili
 • Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon:5 yıl destek süresince toplam 100 mağaza, aynı mağaza için en fazla 2 yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 200.000 $
 • Franchising Kapsamında Kira:5 yıl destek süresince toplam 100 mağaza için mağaza başına azami 100.000 $
 • Danışmanlık ve Eğitim
 • Yazılım Lisans

Marka Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

% 50 oranında ve 4 yıl süresince desteklenir.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler: Yıllık en fazla 300.000 $
 • Yurt Dışı Birim Yer Araştırması, Kira: Yıllık en fazla 600.000 $
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri:Yıllık en fazla 300.000 $
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları:Yıllık en fazla 200.000 $
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları:Aynı anda azami 3 kişi için, yıllık en fazla 200.000 $
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili:Yıllık en fazla 50.000 $
 • Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler:Yıllık en fazla 50.000 $
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon:Yıllık en fazla 10 mağaza, mağaza başına en fazla 50.000 $
 • Franchising Kapsamında Kira: Mağaza başına en fazla 2 yıl, mağaza başına en fazla 50.000 $
 • Danışmanlık-Yazılım Lisans :Yıllık en fazla 500.000 $

Marka ve Turquality Kapsamında Destek Durumları 

 • Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların mutlaka Türkiyede tescilli bir markası olması ve bu markanın da en az bir hedef pazarda tescilli olması gerekmektedir.
 • Bir şirketin en fazla 2 markası desteklenebilir.
 • 1 marka için birden fazla şirket desteklenebilir.
 • Holding bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.
 • Marka programında aynı anda en fazla 3 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef istihdamı desteklenir.
 • Turquality programı kapsamında aynı anda 5 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef istihdamı desteklenir.

Firma İnceleme Kriterleri

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi ve Marka Performans Yönetimi
 • Satış, İhracat, Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) ve Ürün Tasarım Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Verimli Üretim Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi 

Turquality ve Marka Programı Başvuru Süreci

 • Başvurulacak marka için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.
 • Ön koşulu sağlayan firma için “Ön Değerlendirme Seti” doldurulur.
 • Ön değerlendirme sonucunda firmanın almış olduğu puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turquality sekreteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır.
 • Ön inceleme süreci başlatılır.
 • Ön inceleme sonucunda eğer firma uygunsa, firma aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti yönetim danışmanlığı firmasına öder.
 • Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatır.
 • Yönetim Danışmanlığı firması “Değerlendirme Raporunu” hazırlar.
 • Rapor inceleme süreci tamamlandıktan sonra firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir.
 • Programa dahil olan marka, Stratejik İş Planını hazırlayıp T.C. Ekonomi Bakanlığı’na sunar.
 • Stratejik İş Planı’nın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 sayılı Tebliğ’de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.
 • Bu aşamanın ardından Yönetim Danışmanlığı firması firmada “Detaylı Analiz Çalışmasına” başlamaktadır. Detaylı Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık TURQUALITY destek süresi boyunca stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya verilmektedir.

Firma Ön İnceleme Çalışması
Turquality Programı’na dahil olabilmek için firmalar bir Ön İnceleme Çalışması sürecinden geçmektedirler. Ön İnceleme Çalışmalarını Ekonomi Bakanlığı adına 6 firma; Deloitte Danışmanlık, Ernst & Young, PWC, McKinsey, KPMG ve Boston Consulting Group yürütmektedir. Gerçekleştirilen Ön İnceleme Çalışması’nda firmalar 3 ana bölümde, 10 farklı performans alanı bazında incelenmektedir.

İncelemede: Firmaların operasyonel ve organizasyonel seviyesini, Firmaların finansal performansını, Turquality Programı kapsamında incelenen markanın elde etmiş olduğu uluslararası gücü ve yıllar bazında göstermiş olduğu performansını tespit etmeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmektedir.

YALIN ENSTİTÜ TURQUALITY Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı

Firmanın programa kabul edilebilmesi için gerekli olan ve ön değerlendirmeler öncesinde tamamlaması gereken, aşağıda yer alan konularda firmaya danışmanlık verilmesi. Bu danışmanlık, firmanın temel stratejilerinin ve dokümanlarının incelenerek, gerekli görülenlerde revizeler gerçekleştirilmesini veya oluşturulmasını kapsamaktadır. Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı faaliyet planı, Turquality Ön Hazırlık Çalıştayı sonrasında hazırlanıp firmaya sunulmaktadır. Firmanın o anki durumunu bir ayna görevi görüp yansıtmakta ve Turquality ’ye kabul için aşağıda yer alan konu başlıklarında yapılması gereken dönüşümleri bir iş planına bağlamaktadır.

a.      Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

 • Firmanın Stratejik Planı ve bölüm planları
 • Performans yönetimi tabloları
 • Süreçlere ilişkin temel prosedürlerin oluşturulması
 • SWOT Analizinin yapılarak stratejiye dönüştürülmesi

b.      Marka Yönetimi ve Marka Performans Yönetimi

 • Marka stratejileri ve marka yönetim yapılandırılması
 • Marka Stratejisi Raporunun Oluşturulması
 • Marka Konumlandırma Haritasının Oluşturulması

c.       Satış, İhracat, Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

 • Satış, Pazarlama, İhracat ve müşteri yönetimi prosedürleri
 • Satış, Pazarlama, İhracat ve müşteri yönetimi hakkında iş planları
 • Satış, Pazarlama, İhracat ve müşteri yönetimi performans raporlamaları ve takibi

d.      Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) ve Ürün Tasarım Yönetimi

 • Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme yönetim prosedürleri
 • Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme yönetim iş planları ve performans takip sistemi

e.      Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Tedarik zinciri yönetimi ve organizasyon stratejisi
 • Tedarik zinciri prosedürleri ve performans takip sistemi
 • Satın Alma sistemi
 • Sipariş Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Planlama, stok ve depo yönetimi

f.        Finansal Performans

 • Finans, maliyet, karlılık ve bütçe konusunda firmanın temel dokümanlarının incelenerek gerekli görülenlerin revize edilmesi
 • Finansal prosedür ve performans takip sistemi

g.      İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan kaynakları performans yönetim sisteminin kurulması
 • İnsan Kaynakları Çalışan Eğitim ve Gelişim Planları’nın oluşturulması

h.      Verimli Üretim Yönetimi

 • Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi üzerine yurt dışı pazarına girmeyi kolaylaştıran ve yönetimce gerekli görülen ISO belgelerine başvuru danışmanlığının yapılması
 • Üretim yönetimi ve prosedürleri
 • Üretim performans takip sistemi

ı. Bilgi Sistemleri Yönetimi

 • ERP, CRM, MRP programları yoksa doğru programın ve yazılım altyapısının seçimi ve var olanların iyileştirilmesi hakkında danışmanlık verilmesi
 • Otomasyon ve bilgi teknolojileri gelişimine firmanın uyumunun sağlanması

Neden Yalın Enstitü ?

 • Uluslararası Standartlarda Proje Yönetimi
 • Turquality 1. Seviye danışmanlık
 • Güçlü ve Deneyimli Profesyonel Ekip
 • Güçlü «know – how»
 • 300’den fazla firmaya süreç iyileştirme danışmanlığı verilmesi
 • Sonuç Odaklılık